2n-aws-nitro50g

78b-2t1c-ip6routing-base-scale-ena



78b-4t2c-ip6routing-base-scale-ena



1518b-2t1c-ip6routing-base-scale-ena



1518b-4t2c-ip6routing-base-scale-ena